Home

Slide
Basic Coding 2021
สำหรับนักเรียน
Slide
previous arrow
next arrow

Samsung Innovation Campus เป็นโครงการเพื่อสังคมของ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งถูกริเริ่มขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งสร้างพลังคน มุ่งสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน” หรือ Together for Tomorrow! Enabling People ของซัมซุงทั่วโลก โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ให้มีทักษะแห่งอนาคตและพร้อมที่จะเติบโตในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ของภาครัฐ โดยโครงการนำร่องได้เริ่มจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลก ในปี 2562

กิจกรรมหลักของโครงการ Samsung Innovation Campus คือการอบรมทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยม ผ่านการอบรม Coding & Programing, AI และ IoT จุดเด่นของโครงการ คือ การผนวกการอบรมเข้ากับกิจกรรมเสริมในรูปแบบของ Active Learning Bootcamp ที่นอกจากจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการเขียน Code และ Programming แล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เครื่องมือและกระบวนการในการคิดและทำโครงงาน เพื่อนำไปใช้ในเบื้องต้นได้

เว็บไซต์นี้ออกแบบและบริหารงานโดย SIAMENTIS.
ชั้น 11 A2 อาคารบุปผจิต 20 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 0 2026 3144 โทรสาร 0 2633 9951

©2021 Thai Samsung Electronic Ltd. All rights reserved.

เว็บไซต์นี้ออกแบบและบริหารงานโดย SIAMENTIS.
ชั้น 11 A2 อาคารบุปผจิต 20 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 0 2026 3144 โทรสาร 0 2633 9951


©2020 Thai Samsung Electronic Ltd. All rights reserved.